Xarxa Afic

Categories

Mostrant els resultats de 1 a 10 de 133

15-10-2019 TALLER DE FOTOGRAFIA AMB EL MÒBIL PER A COMERÇOS - PICANYA

PUC FER BONES FOTOGRAFIES AMB EL MÒBIL PER AL MEU COMERÇ?

Enfocar, enllumenar, enquadrar... en són algunes qüestions que tractarem en aquest pràctic taller.

És necessari per a poder participar, disposar de telèfon mòbil amb càmera (Smartphone) o Tablet amb conexió a internet o wifi, i que el telèfon tinga actualitzada la darrera versió de software i la bateria carregada, així com espai lliure per a descarregar aplicacions que s'utilizaran al llarg del curso i per a realitzar microvideos.

L'Associació Empresarial AEPI i Cámara València, en col·laboració amb l'Ajuntament de Picanya, promouen aquest taller per a tots els comerços de Picanya interessats, tindrà lloc el dijous 24 d'octubre de 14 a 17h. al CDL ALQUERIA DE MORET; la inscripció és gratuïta.

Per a inscriure's, ací yes

15-10-2019 PLA DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ LOCAL 2019 - PICANYA

De conformitat amb allò que es preveu als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el que es determina a les Bases Reguladores del Pla Municipal de Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament de Picanya, BOP de València número 159 de data 18 d’agost de 2017 es publica Convocatòria Pública per a l’atorgament de les Ajudes Econòmiques al Foment de l’Ocupació. El text complet de la Convocatòria pot consultar-se a la Base de Dades Nacional de Subvencions (https://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans), codi 475260

Primer: Beneficiaris

La totalitat de les ajudes convocades es destinaran a dues modalitats d'alta a la Seguretat Social que es produesquen des del 16 de novembre de 2018 fins al 30 de juny de 2019, i són:

A- empreses que contracten persones aturades empadronades a Picanya, tot amb els requisits i condicions específiques de les Bases Reguladores

B- persones que estant aturades, inscrites com a demandants d’ocupació al Servei Valencià d’Ocupació i Formació, inicien una activitat econòmica en l’àmbit del RETA (Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es) -com a treballador o treballadora autònoma, associada a una cooperativa o xicoteta empresa amb qualsevol fórmula mercantil legalment admesa en dret-

Modalitat A: AJUDES AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES ATURADES DE PICANYA

L’alta a la Seguretat Social de la persona treballadora que dóna dret a l’ajuda haurà de ser efectiva abans de la finalització del termini de presentació de sol•licituds.

Les persones contractades han de ser empadronades a Picanya, al menys, tres mesos abans de la data de publicació de la convocatòria a la BDNS.

La sol·licitud requereix de la següent documentació:

 • Documentació acreditativa de la persona sol·licitant, en cas de persona jurídica: CIF de l’empresa. Aquesta acreditació es considera subsumida en la certificació electrònica.
 • Documentació acreditativa de la representativitat legal, en cas de persona jurídica (poders notarials, escriptura de constitució, autorització de la representació,...). Aquesta acreditació es considera subsumida en la certificació electrònica.
 • Documentació identificativa de la persona contractada (NIF) o formulari d’autorització de consulta de dades degudament emplenat i signat.
 • Certificat original de la Tresoreria de la Seguretat Social com que l’empresa està al corrent en les seues obligacions, en cas de no autoritzar-ne la consulta
 • Certificat original de situació d’obligacions tributàries davant l’Agència Tributària, en cas de no autoritzar-ne la consulta.
 • Contracte de Treball que dóna lloc a l'ajuda i comunicació del mateix al centre SERVEF d'ocupació.
 • Document d'alta de la persona treballadora a la Seguretat Social.
 • Document d’Alta de la Demanda d’Ocupació (DARDE) de la persona treballadora contractada actualitzat fins a la data de contractació.
 • Documentació acreditativa de la puntuació aplicada als apartats 3 i 4 de l'autobaremació (certificat de discapacitat de la persona treballadora, Pla d'Igualtat, etc)

Modalitat B: AJUDES AL FOMENT DE LA INICIATIVA EMPRENEDORA AL MUNICIPI DE PICANYA

L’activitat en l’àmbit del RETA ha de ser radicada a Picanya o bé la persona titular de l’alta a la Seguretat Social ha d’estar empadronada a Picanya.

L’inici de l’activitat i l’Alta inicial en el RETA ha de produir-se entre el 16 de novembre de 2018 i el 30 de juny de 2019. Es considerarà com a data d’inici de l’activitat la que conste a la Declaració d’Alta en el Cens d’Obligats Tributaris (Mod. 036 o Mod. 037).

La sol·licitud requereix de la documentació que a continuació es relaciona:

 • Document de la demanda d'ocupació (DARDE) actualitzat, a la data d’Alta de l’Activitat al RETA.
 • Informe de Vida Laboral de la persona sol•licitant de la subvenció, actualitzat a data de presentació de la sol•licitud.
 • Alta en el Cens d'Obligats Tributaris (model 036 o 037)
 • Certificació de l'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social.
 • Certificat original de trobar-se al corrent amb les obligacions a la Seguretat Social, tant de la persona autònoma (en cas de no autoritzar-ne la consulta) com de la societat a la que pertany, si és el cas.
 • Certificat original de situació d’obligacions tributàries davant l’Agència Tributària, en cas de no autoritzar-ne la consulta, com de la societat a la que pertany, si és el cas.
 • L’Ajuntament de Picanya podrà demanar factures corresponents a les despeses per a les quals se sol·liciten aquestes ajudes, per un import superior a la quantia de l’ajuda.

Aquestes factures hauran d'estar emeses durant el període que comprèn els tres mesos previs al començament de l'activitat i fins el dia de la sol•licitud.

A més, hauran d'acompanyar-se del corresponent justificant bancari de pagament, degudament segellat i amb justificació del destinatari. A aquests efectes no s'admeten impressions de pantalla d'Internet.

 • Pla d’Empresa que reflectirà tota la informació necessària per descriure l’activitat segons model normalitzat, acompanyat dels Curricula de totes les persones promotores.
 • Documentació acreditativa de la puntuació aplicada als punts 3 i 4 de l'autobaremació (certificat de discapacitat de la persona treballadora, Pla d'Igualtat, etc)

Segon: Objecte

S’atendràn les sol·licituds de les dues línes d’ajudes establertes, ajudes a la contractació de persones aturades de Picanya o d’altes a la Seguretat Social per inici d’una activitat en l’àmbit del RETA radicada a Picanya o sent la persona titular empadronada a Picanya, atorgant-se les ajudes pel règim de concurrència competitiva, d’acord amb el que s’estableix als articles 16 i 17 de les Bases Reguladores.

Tercer: Bases Reguladores

Les Bases Reguladores son les aprovades per Junta de Govern de l’Ajuntament de Picanya en data 2 d’agost de 2017 i publicades al Butlletí Oficial de la Província de València número 159 de data 18 d’agost de 2017.

Quart: Quantia

Per a atendre l’import de les ajudes a concedir en la present convocatòria, queda afectada l’Aplicació Pressupostària 241.489 consignada per a Foment de l’Ocupació per un total de 3.600,00€.

S’atendràn les sol·licituds de les dues línes d’ajudes establertes a raó de 1.200€ per sol·licitud que acomplesca els requisits.

No obstant això, de conformitat amb l’article 55 del Reial Decret 887/2006, no serà necessari fixar un ordre de prelació entre les sol·licituds presentades que reunisquen els requisits establits, en el cas que el crèdit consignat per a atendre totes les sol·licituds aprovades fòra suficient.

Cinquè: Termini de presentació

S’atendran les instàncies presentades des del dia següent a la publicació de l’estracte de la Convocatòria al BOP de València fins al 15 de novembre de 2019, en la que es contemplen les altes en seguretat social amb caràcter retroactiu des del 16 de novembre de 2018.

Sisè: Altres dades

a.- Les sol·licituds, una per a cadascún dels contractes o alta a la Seguretat Social per als que se sol·licita ajuda de la present convocatòria, es presentaran atenent al procediment i models establert a l’Oficina Virtual de l’Ajuntament de Picanya (http://www.picanya.org/administracio/oficina-virtual), associats a la present convocatòria:

 1. Ajudes a la Contractació DL.093
 2.  Ajudes a la Iniciativa Emprenedora DL.171

A la tramitació de la sol·licitud s’acompanyarà la documentació assenyalada a les Bases Reguladores segons la linia d’ajuda a la que s’opte.

En cas de presentar més d’una sol·licitud d’ajuda en aquesta convocatòria, la persona interessada presentarà una sola vegada la documentació comuna reflectida a les Bases (acreditació de la representativitat legal, per eixemple), indicant expressament aquella altra sol·licitud a la que va presentar la documentació a que es fa referència.

En el cas que els documents exigits que han d’aportar-se juntament amb la sol·licitud de concessió d’ajudes, estigueren en poder de l’Ajuntament de Picanya, sempre que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen, la persona sol·licitant pot acollir-se al que s’estableix a l’article 53.1.d) de la Llei 39/2015, presentant un escrit on es farà constar la data, el codi d’identificació del procediment o expedient i la voluntat de què s’utilitze la documentació que es relaciona a l’escrit per al nou procediment.

Quan la sol·licitud no acomplesca els requisits establerts a la present convocatòria o a les bases reguladores, o no s’aporte la documentació exigible, de conformitat amb l’article 68 de la Llei 39/2015, es requerirà a la persona/entitat sol·licitant per a que en el termini de 10 dies hàbils esmene la falta o aporte els documents preceptius, amb la indicació que si així no ho fera, es considerarà desistit de la petició i es dictarà resolució en aquest sentit.

b.-La persona física o jurídica beneficiària estarà al que es disposa a l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Picanya, a les Bases Reguladores i a la Convocatòria en vigència.

La justificació de l’objecte de subvenció es realitzarà d’acord amb els terminis establerts per a cada Modalitat, s’haja ingressat o no l’ajuda.

El tràmit per a la justificació és l'indicat a l'Oficina Virtual amb el codi:

 1. Ajudes a la Contractació DL.164
 2.  Ajudes a la Iniciativa Emprenedora DL.172

La deguda justificació en forma i termini, del objecte de sol·licitud és obligació de la persona física o jurídica sol·licitant.

c.-Per a facilitar-ne la tramitació, es posa a disposició de les persones interessades a l’Oficina Virtual, una Guia per a la Tramitació i la Justificació de les Subvencions de Foment de l’Ocupació.

d.-Els documents model es troben a disposició a l’Oficina Virtual (http://www.picanya.org/administracio/oficina-virtual) de l’Ajuntament de Picanya.

Descarrega la Guía de Tramitació i Justificació ací, yes

20-06-2019 El comerç associat de Picanya et regala 10€ per cada 8 compres! - PASSAPORT COMPRES

Completa el passaport que pots aconseguir als começos on veges el cartell de la campanya i afanyat a col·leccionar els vuit segells per a aconseguir el premi.

Pots consultar les bases completes de la promoció ací.

20-06-2019 Vine al Mercat... i marxa de vacances! - Mercat de Picanya

Les persones que realitzen les seues compres en el Mercat Municipal de Picanya i dipositen la butlleta a les urnes, entren al sorteig d'un cap de setmana per a dues persones al Gran Hotel Peñíscola **** en pensió completa.

Els establecimients participants són: 
•    CARNICERÍA ISABEL
•    POLLERÍA TERESA
•    ESPECIA.L – ECO HERBOLARI
•    EMBUTIDOS Y JAMONES CENTELLES Y BUJ
•    DOLÇOS I PA CELESTE
•    PEIXCATERIA MANOLO
•    HUEVERIA TRONCHONI
•    CAFETERIA DEL MERCAT MARÍA
•    FRUTOS SECOS SANT PASCUAL
•    FRUITES I VERDURES MATI

Poden consultar-se las bases completes d'aquesta promoció ací.

18-06-2019 PLÀNOL COMERCIAL DE PICANYA 2019

Amb la col·laboració de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Ocupació, es va a editar un nou plànol de Picanya amb la ubicació dels principals punts d’interès i zones industrials i comercials.

Aquells comerços i empreses que ho sol·liciten abans del dia 31 de juliol de 2019, podran eixir en aquesta edició.

Per a sol·licitar-ho cal emplenar el formulari que es troba al web municipal a l’apartat http://www.picanya.org/poble/comerc-local

Els comerços i empreses pre-inscrits, rebran per correu-e un formulari que deuran signar i tornar, per correu-e o personalment, a les oficines municipals donant el consentiment a la publicació de les dades referides de l’empresa o comerç.

Condicions de participació:

Poden participar totes les empreses i comerços radicats a Picanya a la data de finalització de la present campanya.

La publicitat al plànol i portall web és gratuita.

A cada comerç o empresa se li generarà una fitxa al servei web de la Xarxa AFIC picanya.portaldelcomerciante.com per a ser publicitat al portall de comerços de la Comunitat Valenciana: http://picanya.comercioscomunitatvalenciana.com/

De cada comerç o empresa apareixerà al planol de Picanya la seua ubicació i marca comercial.

Cada empresa o comerç és responsable de la veracitat de les dades facilitades per a ser publicades.

Per a més informació telefonar al 961594460

05-06-2019 JORNADA GESTIONA LES XARXES SOCIALS DEL TEU COMERÇ - FORMACIÓ GRATUITA

L'Associació Empresarial de Picanya -AEPI-, en col·laboració amb l'Ajuntament de Picanya i Càmara València, organitza el taller GESTIONA LAS REDES SOCIALES DE TU NEGOCIO.

El proper DIJOUS 13 DE JUNY de 14 a 17h al CDL Alqueria de Moret (vore mapa ací) Ana Ramón d'Isho Design, impartirà aquesta formació gratuita per a totes les persones assistents que inclou aperitiu i temps informal per a conectar amb les altres empreses i comerços assistents.

En aquest taller, donarem resposta a:

Què es un pla de comunicació digital? Quina és la seua funció i objectiu?
Quina diferència hi ha entre estratègia de social media i  plan de comunicació?
Quina xarxa social li convé al meu negoci?
Facebook, Linkedin, Twitter, Instagram, Youtube…?
Quines son les campanyes de PPC?  interessen a nivell local?

El meu pla de comunicació digital. Selecció de les meues pròpies accions i suports.
Fixació d'objectius, pressupostos i calendari.

Revisió individual del meu pla de comunicació digital venedor.

Pots inscriure't ací mail

Pàgina web d'AEPI, ací

17-04-2019 I les millors tapes Picanyam de 2019 són...

Els més de mil vots rebuts s'han repartit molt en aquesta edició entre les diferents tapes, però les tres més votades han estat:

Huevo con parmentier trufado y migas de chorizo

 Restaurant Albabel

Carrer Tenor Salvador Alejos, 5 - PICANYA

 

 

Cordero al saco

Bar las Palmeras

Carrer Senyera, 24 - PICANYA

 

 

Sandwich de pastrami estilo katés

 Antica Gelateria del Corso

Pl. País Valencià, 12 - PICANYA

 

 

Malgrat la pluja i la calamarsa, entre els 13 locals participants sumen més de 16000 tapes servides, mossets de qualitat que han fet que l'oratge no semblara tan fred.

Dónem l'enhorabona als establiments guanyadors i, també, a J.M.C. i J.S.H. guanyadors al sorteig de clients PIcanyam d'un sopar o dinar per a dues persones.

Ens veiem a la Picanyam 2020!

03-04-2019 Formació on-line: crea la teua tenda virtual amb Opencart

OPENCART

Públic destinatari:

Xicotetes empreses o negocis que vullguen estendre la seua activitat comercial a internet, a travès d'una tenda virtual o un catàleg online.

Qualsevol emprenedor/a que vullga començar a vendre a travès d'internet amb la seua pròpia tenda virtual creada amb OpenCart.

Usuaris que, malgrat tindre una tenda virtual, vullguen refrescar o perfeccionar els seus coneixements o aquells que tinguen una versió anterior i vullguen avaluar i aprendre a usar noves versions.

L'objectiu del curs es disposar del teu catàleg de productes a la xarxa i la capacitat d'administrar la teua pròpia tenda virtual.

Durada del curs: el curs és completament flexible, depen de la disponibilitat i dedicació de la persona alumna.

Hores certificades: al completar el curs i superar l'examen s'obté un certificat del Ministeri de 60 horas de formació.

Cost: Tots els cursos Mentor tenen un cost mensual de 24€.

Més informació al telèfono 961594460 o ací.